เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .th

Make Difference Make It Easy
สำหรับการจดโดเมน .th จะมีเงื่อนไขที่พิเศษกว่าโดเมนสกุลอื่นๆ คือ โดเมนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ .in.th จะจดโดเมนได้ต้องเข้าเงื่อนไขที่ทาง THNIC กำหนด และจะต้องส่งเอกสารให้ทาง THNIC ตรวจสอบด้วย (การส่งเอกสารสามารถใช้วิธีการแสกนส่งมาให้เราทางอีเมลล์ support@evo.in.th หรือสามารถแฟกซ์มาได้ที่ 0 2903 0080 ต่อ 6690 หรือสามารถใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายรูปมาก็ได้เช่นกัน)

ไปที่: in.th | co.th | ac.th | go.th | or.th | mi.th | net.th

เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องใช้ จดโดเมนเนม มีดังนี้

 1. .in.th ( สำหรับบุคคลทั่วไป, หน่วยงาน, หรือองค์กรต่างๆ )เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ
  แบบที่หนึ่ง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร

  เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • หนังสือรับรองบริษัท – ( ตัวอย่าง)
  • ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) – ( ตัวอย่าง)
  • หนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) – ( ตัวอย่าง)
  • ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
  แบบที่สอง?: จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล

  เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบขับขี่
  • หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
line
 1. .co.th ( สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ) ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยเอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ
  แบบที่หนึ่ง : คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร
  • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
  • หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้มากกว่า 1 ชื่อ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามนโยบายของ thnic
  1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย

   เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

   • หนังสือรับรองบริษัท – ( ตัวอย่าง)
   • ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
   • หนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) – ( ตัวอย่าง)
   • ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) – ( ตัวอย่าง)
   • ใบ ภ.พ.01 (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
   • ใบ ภ.พ.09 (ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น)
  2. องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

   เอกสาร: (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)

   1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
   2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

   3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ ( ตัวอย่าง)

   – รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
   – รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH
  แบบที่สอง : คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ
  • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
  • องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น
  1. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย

   เอกสาร:

   1.1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
  2. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

   เอกสาร: (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)

   1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
   2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

   3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ

   – รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
   – รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH
line
 1. .ac.th ( สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย )
  • หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ที่เซ็นรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ – ( ตัวอย่าง)
  • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน ( ตัวอย่าง)
line
 1. .go.th ( สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล )
  • หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ
  • ตัวอย่างเอกสารจากหน่วยงานถึงCIO
line
 1. .or.th?( สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร )
  • หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
  • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
line
 1. .mi.th ( สำหรับหน่วยงานทางทหาร )
  • หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้
  • สำหรับแบบฟอร์มและวิธีการขอหนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ดูรายละเอียดได้ที่http://web.schq.mi.th/mi.th
line
 1. .net.th ( สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔)
  • หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
  • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
line