Terms Of Service

Make Difference Make It Easy

ข้อตกลงการใช้บริการ (Terms Of Service)

ในการใช้บริการของ EVO Hosting หรือ evohosting.in.th หรือ EVO VPS หรือ evovps.in.th หรือ EVO หรือ evo.in.th หรือ keepidea.net ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า”ผู้ให้บริการ” มีภาระผูกพันกับผู้ขอใช้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไข ดังต่อไปนี้


 1. 1. บัญชีและรายชื่ออีเมลของผู้ใช้บริการ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่จะทำให้อีเมลถูกต้อง อัพเดตตลอดเวลา เพื่อการติดต่อประสานงาน การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจส่งผลให้บัญชีส่วนตัวของผู้ใช้บริการ กับ ผู้ให้บริการ สิ้นสุดลง
 2. 2. บริการทั้งหมดของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ตลอดจนการสื่อสาร ถือเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายของประเทศไทย ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ และพรบ.ข้อมูลข่าวสารและ ICT ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะต้องได้รับการยืนยัน และเก็บรักษาไว้กับเราดังนี้คือ
  1. 1. ข้อมูลชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จรับเงิน และเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  2. 2. การบันทึกการจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือ log files ทั้งหมด ของผู้ใช้บริการเป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน
 3. 3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้้บริการไปในทางที่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
  1. 1. ให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ หรือฝากไฟล์ หรือฝากภาพ หรือเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์ทุกประเภทเช่น Software, CLIP VDO, VDO, Music, MV หรือสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าปลอม หรือไม่ได้รับ การอนุญาตจากเจ้าของ
  2. 2. ห้ามใช้โปรแกรม IRC bots, proxy script, anonymizers, warez share files, filedump, mirrors service, บริการแลกเปลี่ยนแบนเนอร์โฆษณา บริการฝากไฟล์แชร์ภาพ (คล้ายกับ photobucket), Escrow, HYIP, Forex trading, การแลกเปลี่ยนเงินตราหรือเงินอิเลกทรอนิกส์ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  3. 3. เว็บไซด์ที่ไม่ถูกตามหลักศีลธรรมอันดีเช่น เว็บไซด์ที่เผยแพร่ภาพอนาจาร,หมิ่นศาสนา,การพนัน, สนับสนุนการสงคราม ยาเสพติด การสนับสนุนแฮกเกอร์ หรือให้บริการในลักษณะที่ขัดต่อ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  4. 4. เป็นแหล่งใช้กระทำการ Phishing เพื่อดักหรือเก็บหรือขโมยข้อมูลของบุคคลอื่น
  5. 5. เป็นแหล่งเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ทุกประเภท มัลแวร์ สปายแวร์ โทรจัน หรือใช้เป็นแหล่งเจาะหรือโจมตีระบบ
  6. 6. ให้บริการในลักษณะที่เป็น Peer to Peer หรือ BitTorrent
  7. 7. ให้บริการเผยแพร่ภาพที่เกิดจากการตัดต่อ หรือดักแปลง อันทำให้เจ้าของภาพได้รับความเสื่อมเสีย เสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูถูก ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ได้รับความอับอาย
  8. 8. ให้บริการในลักษณะ Spamming
  9. 9. ให้บริการในลักษณะที่นำทรัพยากรของผู้ให้บริการ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น e-Mail, Web Space, Data Base, Proxy โดยอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์นั้น ๆ โดยสามารถปรึกษาบริการที่จะทำก่อนได้ที่ sale@evo.in.th
  10. 10.ให้บริการเว็บไซต์ นำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ผู้ให้บริการ

  หากทางผู้ให้บริการตรวจสอบพบ หรือเกิดการร้องเรียน หรือคำเตือน จากผู้เสียหาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา และระงับการให้บริการทันที โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย และขอคืนเงินได้

 4. 4. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับบริการชั่วคราวได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณี:-
  1. 1. ผู้ใช้บริการเลิกกิจการ หรือเว็บไซต์ไม่มีการต่ออายุ หรือศาลมีคำสั่งให้อายัด หรือพิทักษ์ทรัพย์
  2. 2. ผู้ใช้บริการใช้เอกสาร หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการขอใช้บริการ
  3. 3. ผู้ใช้บริการกระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ
  4. 4. ผู้ใช้บริการค้างชำระค่าบริการ เกินกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน
  5. 5. ผู้ใช้บริการ ใช้สคริป หรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้ CPU หรือ Harddisk หรือ Memory ทำงานสูงผิดปกติจนทำให้ระบบโดยรวมมีปัญหา ผู้ให้บริการจะระงับบริการทันทีเพื่อให้ระบบ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่กระทบต่อลูกค้าท่านอื่น ๆ และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ที่จะพยายามทำให้เว็บไซด์ มีความปลอดภัย และใช้ทรัพยากรที่มี จำกัดอย่างคุ้มค่า การที่เป็น shared server หมายถึงทรัพยากรที่มีการแบ่งปันไป การตั้งรหัสผ่านที่ง่ายต่อการแฮค การกำหนดสิทธิของไฟล์ และไดเรคตอรี่ที่ไม่เหมาะสม สคริปต์ที่อ่อนแอ สคริปต์ที่มีการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น RAM, CPU หรือแบนด์วิธสูง เราจะตรวจสอบและแจ้งไป ถ้ามีการแจ้งและไม่สนองตอบ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชีของคุณจนกว่าจะได้รับการแก้ไข
  6. 6. ผู้ใช้บริการ ใช้บริการ VPS Server และมีโหลดสูงเฉลี่ยภายใน 15 นาที มากกว่า 50 ขึ้นไป
  7. 7. ผู้ให้บริการมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบ หรือบำรุงรักษา หรือแก้ไขระบบ
 5. 5. การชำระค่าบริการ ผู้ใช้บริการยินยอมจะชำระเงินค่าบริการผ่านทางช่องทางที่สะดวก โดยผู้ให้บริการมีระยะเวลาผ่อนผันให้ 7 วันสำหรับ Shared Hosting และ ระยะเวลาผ่อนผันให้ 3 วันสำหรับ VPS Hosting
   1. 1. โอนเงินผ่านเค้าท์เตอร์ธนาคาร กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กรุงไทย
   2. 2. โอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กรุงไทย, ทหารไทย, หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ มายังบัญชีของทางผู้ให้บริการ
   3. 3. โอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ มายังบัญชีของทางผู้ให้บริการ

  สามารถตรวจสอบเลขที่บัญชีได้ที่นี่ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าธรรมเนียมใด ๆ หากครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน ผู้ให้บริการยังไม่ได้รับการยืนยันชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้บริการทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

  ในกรณีที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถหักภาษีที่จ่ายได้ โดยติดต่อขอข้อมูลที่ sale@evo.in.th

 6. 6. การบอกยกเลิกและขอคืนเงิน ผู้ใช้บริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร มายังอีเมล sale@evo.in.th หากผู้ใช้บริการไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาแจ้งผู้ให้บริการทันทีทางเบอร์ Hot Line หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังที่อยู่ที่แจ้งไว้ในหน้า Contact Us
  • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นเป็นผู้ใช้บริการระดับ Reseller ได้ละเมิดข้อตกลงตามข้อ 4.1 – 4.5 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ ผู้ให้เช่าถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยปริยาย และผู้ให้บริการทรงสิทธิ์ในบรรดาลูกค้าของผู้ใช้บริการ และสามารถจัดการบรรดาลูกค้าของผู้ใช้บริการ ข้อมูลต่าง ๆ ตามสมควร และหรือสามารถให้บริการต่อโดยทำสัญญาใหม่เป็นผู้ใช้บริการโดยตรงกับผู้ให้เช่า โดยที่ผู้ใช้บริการระดับ Reseller ไม่สามารถฟ้องร้อง และเรียกร้องสิทธิ์ได้ทุกกรณี
  • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ใช้บริการระดับ End User ได้ละเมิดข้อตกลงตามข้อ 4.1 – 4.5 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ ผู้ให้เช่าถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยปริยาย
  • การขอคืนเงิน สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่รับบริการครั้งแรก และไม่พอใจในการบริการใน 7 วัน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   1. 1. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นเท็จ จะไม่ได้สิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
   2. 2. การละเมิดข้อตกลงตามข้อ 3 จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
    • การใช้ทรัพยากรมากกว่า 20% ของระบบโดยรวม
    • มี Process มากกว่า 100 Process ในเวลาเดียวกัน
    • การใช้ include ฟังก์ชั่นของ php มากจนทำให้เกิดการค้างของระบบ
    • การรัน เซอร์เวอร์เกมเช่น battle field, RPG
    • การใช้งานไฟล์และ inodes เกินที่กำหนดไว้ในแต่ละเพลน โดย
     – ECO Hosting plan กำหนด Inodes ไว้ เริ่มต้นที่ 50,000 – 250,000 เป็น Step ตามเพลน ๆ ละ 50,000
     – Business Plan กำหนด Inodes ไว้ เริ่มต้นที่ 200,000 – 400,000 เป็น Step ตามเพลน ๆ ละ 50,000

   การคืนเงิน ผู้ให้บริการจะคืนให้หลังจากผู้ใช้บริการส่งเอกสารและคำร้องการขอคืนเงินครบแล้ว 15 วัน เป็นอย่างน้อย

 7. 7. ผู้ให้บริการ ไม่รับผิดชอบต่อไฟล์ สคริป หรือฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หากถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ถูกลบ ถูกแฮค หรือเสียหาย ทั้งนี้่ผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือจนถึงที่สุดในการติดตาม ไอพีผู้สร้างความเสียหาย และมอบให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
 8. 8. การเปลี่ยนแพคเกจ
  1. 1. ผู้ใช้บริการ สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแพคเกจเป็นแพคเกจที่สูงขึ้นได้ตลอดเวลา โดยระบบจะคำนวณระยะจากวันที่เริ่มใช้บริการในแพคเกจใหม่ หักลบกับส่วนต่างระหว่างแพคเกจ โดยวันที่ชำระเงินในรอบบิลล์ถัดไปยังคงเป็นวันที่ เริ่มแพคเกจเดิม
  2. 2. การเปลี่ยนแพคเกจในราคาที่เท่ากัน สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ
 9. 9. ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการ ในทางธุรกิจของผู้ใช้บริการเอง รวมถึงการสูญหายของข้อมูลที่เกิดจากความล่าช้าหรือการไม่ต่อเนื่องระหว่างเครื่องของผู้ใช้บริการและ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ หรือปัจจัยภายนอก หรือภัยธรรมชาติ
 10. 10.ผู้ให้บริการมีหน้าที่ดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้บริการใช้บริการอยู่ ให้สามารถใช้บริการได้ ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ สคริปท์ ขัดข้องไม่ใช่ปัญหาของผู้ให้บริการ แต่ผู้ให้บริการจะพยายามช่วยเหลือให้ถึงที่สุด
 11. 11.ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ แม้ว่าผู้ให้บริการจะมีการ สำรองข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ ดังนั้นผู้ใช้บริการควรมีข้อมูลสำรองไว้ด้วยเสมอ การขอ Restore ข้อมูล จำกัดเดือนละ 2 ครั้ง และครั้งละ 500 บาท สำหรับการ Restore ครั้งต่อไป
 12. 12.ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ถูกระงับบริการ เนื่องจากมียอดค้างชำระ
  1. 1. เก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการระดับ Reseller เป็นเวลา 30 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระเงิน
  2. 2. เก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการระดับ End User เป็นเวลา 90 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระเงิน
  3. 3. เก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ VPS เป็นเวลา 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระเงิน
 13. 13. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือทบทวน TOS (Terms Of Service) ในเวลาใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อตกลง ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงนี้ร่วมกัน
Updated 4th August 2015